CHÀO MỪNG CHA CHÁNH XỨ & THẦY PHÓ TẾ MỚI đến cộng đoàn. WELCOME the NEW PASTOR, and DEACON.

Cộng đoàn St. Boniface chào mừng Cha Chánh Xứ mới Juan Navarro, và Thầy Phó Tế Tom Casco.

Nguyện xin Thánh Ý Chúa dẫn đuờng cho chúng con trong lòng cậy trông, và chúc lành Cha và Thầy Phó Tế trong công việc phụng vụ tại giáo xứ. Cũng như cộng đoàn cũng cầu nguyện cho Cha và Thầy Sáu.

St Boniface welcomes the new Pastor Rev Juan Navarro and Deacon Tom Caso. Lets pray that His provision of the new appointments are the guiding compass for the parish, as well as our community prayers be their blessings.

Comments are closed.