THÁNH NHẠC GIÁNG SINH 2019 do CĐ HƯƠNG VIỆT

Sau đây là những bài Thánh Nhạc đuợc thực hiện trước Thánh Lễ Vọng Giáng Sinh. Chúc mừng và cảm tạ các anh chị em trong Ca Đoàn vất vả tập luyện tài năng, công sức, thời giờ ra công luyện bao nhiêu tuần truớc đó để có thể thực hiện chương trình Thánh Nhạc tuyệt vời hầu cống hiến đến Thiên Chúa và cộng đoàn dân Chúa trong đêm Vọng Giáng Sinh.

CHA QUẢN NHIỆM, QUÝ THẦY SÁU, QÚY SOUER, BAN ĐIỀU HÀNH, CỘNG ĐOÀN dân Chúa cảm tạ Ca Đoàn Huơng Việt và gia đình, các em TNTT, Đoàn Truởng đặc biệt, cùng các đoàn thể, phụ huynh đã hy sinh nhiều thì giờ, tài năng công sức tập duợt Thánh Nhạc, Diễn Nguyện Giáng Sinh để vinh quang của Thiên Chúa đuợc tỏ hiện trong ngày Lễ Vọng Giáng Sinh.

Nguyện xin tình yêu Chúa Hài Đồng và Hồng Ân Mùa Giáng Sinh đổ ơn chúc lành cho tất cà các anh chị em thực hiện chuơng trình Vọng Giáng Sinh

Comments are closed.