GLORIA EXCELSIS DEO GIÁNG SINH NOEL 2019

CHA QUẢN NHIỆM, QUÝ THẦY SÁU, QÚY SOUER, BAN ĐIỀU HÀNH, CỘNG ĐOÀN dân Chúa cảm tạ Ca Đoàn Huơng Việt và gia đình, các em TNTT, Đoàn Truởng đặc biệt, cùng các đoàn thể, phụ huynh đã hy sinh nhiều thì giờ, tài năng công sức tập duợt Thánh Nhạc, Diễn Nguyện Giáng Sinh để vinh quang của Thiên Chúa đuợc tỏ hiện trong ngày Lễ Vọng Giáng Sinh.

Nguyện xin tình yêu Chúa Hài Đồng và Hồng Ân Mùa Giáng Sinh đổ ơn chúc lành cho tất cà các anh chị em thực hiện chuơng trình Vọng Giáng Sinh

TNTT Production Cast Members

Comments are closed.