VIDEOS CĐ HUƠNG VIET TRONG THÁNH CA EASTER CELEBRATION 2018

Our St Boniface in the Vietnamese/English programs welcomed 5 Catechumens through baptism in the Easter Vigil Mass, together with 56 catechumens and candidates in the parish celebrating the Easter Resurrection spectacular.

More Images at this Link.  Xin bấm vào đây xem thêm Hình ảnh

Cộng đoàn St Boniface, Anaheim, chúc mừng 5 anh chị em trong chuơng trình Giáo Lý RCIA Anh/Việt trong Thánh Lễ Vọng Phục Sinh.  Giáo xứ năm nay có tất cả 56 Tân Tòng đuợc Thánh Tẩy trong các chuơng trìng Giáo Lý Anh-Mễ-Việt.

"ALLELUIAH" CÐ HUƠNG VIỆT,  St Boniface Easter 2018  

"XUẤT HÀNH" CÐ HUƠNG VIỆT,  St Boniface Easter 2018

"HIẾN LỄ PHỤC SINH" CÐ Huong Vi?t, St Boniface Easter 2018

"BÀI CA CẢM MẾN" CĐ Huơng Việt, St Boniface Easter 2018

Comments are closed.