Thánh Lễ Sai Đi

Thánh Lễ Sai Đi đánh dấu tuần đầu niên học 2011-2012 của chương trình Giáo Lý, TNTT, va` Việt Ngữ của cộng đoàn dân Chúa.  Các Thầy Cô, Huynh Trưởng TNTT đã được cầu nguyện và chúc phúc để ra đi phục vụ và mở rộng Nưóc Trời cho một thế hệ mới, của năm mới đang tiến hành trên hành trình Đức Tin.

Comments are closed.