Bổn Mạng Huynh Đoàn Đa Minh, Lễ Thánh Tôma Toán, Ngày 26/6/2021

Huynh đoàn Đa Minh mừng lễ bổn mạng

Thánh Toma Toán
ngày 26/6 lúc 2:30 chiều.


Xin mời các hội viên, Cha quản nhiệm và các
hội đoàn đến tham dự.

Xin Chúa và Cha Thánh Đa Minh trả công bội hậu
trên Cha quản nhiệm và cộng đoàn
dân Chúa

Comments are closed.