Bổn Mạng Ca Đoàn Hương Việt

Cha Quản Nhiệm & Ban Chấp Hành
cùng toàn thể Cộng Đoàn Dân Chuá xin

CHÚC MỪNG

Lễ bổn mạng
Ca Đoàn Hương Việt

Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Mông
Triệu chúc lành và ban muôn hồng ân .
xuống trên qúi Anh Chị và gia quyến

Comments are closed.