Bản Tin Cộng Đoàn Cần Nhiều Tin Tức Của Các Ban Nghành Đoàn Thể Trong Cộng Đoàn

Bản Tin Cộng Đoàn cần nhiều tin tức của các ban nghành đoàn thể trong cộng đoàn để cộng đoàn dân chúa biết và tham dự.

Mong các ban nghành đoàn thể liên lạc Anh Quang Lê hay gửi tin về
Email: bchcddmmt@gmail.com or
quangkatiele@gmail.com
Điện thoại : 714-614-3207,

Xin gửi về trước 4 giờ chiều thứ ba hàng tuần
vì thứ ba sẽ được lên tin, trong ngày thứ
tư giáo xứ sẽ in cho chúng ta.

Tất cả các tin gửi sau 4 giờ chiều thứ ba
hàng tuần sẽ được đăng trong tuần kế tiếp.

Chân thành cám ơn

Comments are closed.