Chúa Nhật III Phục Sinh-Năm B

Lời Nguyện Giáo Dân

Chủ Tế: Thiên Chúa mời gọi chúng ta sống hiệp thông với Người trong tâm tình thống hối và cảm tạ. Chúng ta dâng lên Ngài những lời nguyện sau:

  1. Chúng ta hãy cầu xin Chúa khơi dậy nơi chúng ta và các anh chị em Dự Tòng mang tâm tình thống hối và hoán cải để xứng đáng được ơn cứu độ của Chúa……Chúng ta cầu xin Chúa.
  1. Chúng ta hãy cầu xin cho các tôi tớ Chúa nhờ Bí Tích Thánh Tẩy được mai táng cùng với Chúa Kytô để cùng sống lại với Người………Chúng ta cầu xin Chúa.
  1. Chúng ta hãy cầu xin cho toàn thế giới nhận ra tình yêu cứu độ của Thiên Chúa qua Chúa Kytô nhờ đó mọi người được trở nên con cái Thiên Chúa ………Chúng ta cầu xin Chúa.
  1. Chúng ta hãy cầu xin Chúa chấp nhận các hy lễ tạ ơn, bình an, như ý và các linh hồn, cộng đoàn cầu xin hôm nay………. Chúng ta cầu xin Chúa.

Chủ Tế: Lạy Thiên Chúa toàn năng, Chúa đã sai Con một Chúa đến giải thoát chúng con khỏi tội lỗi và sự chết, xin thương ghé mắt nhân từ nhìn đến chúng con là những kẻ tội lỗi ban cho chúng con sức mạnh để lướt thắng cạm bẫy thế gian và chỉ sống cho một mình Chúa, Đức Kytô Chúa chúng con. Cầu xin Thiên Chúa là Cha toàn năng cho các tôi tớ Chúa đang đón nhận Bí Tích Thánh Tẩy. Xin Người ban ánh sáng và sức mạnh để các tôi tớ Chúa nhiệt thành, gắn bó với Chúa Kytô và tuyên xưng đức tin Công Giáo. Xin Người cũng ban Thánh Thần đến đổi mới các tôi tớ Chúa vì chính Thánh Thần là Đấng mà chúng con tha thiết khẩn nài xuống thánh hóa nước này.

Comments are closed.