Chúc Mừng Anh Chị Em Đã Gia Nhập Gia Đình Giáo Hội Công Giáo

Cộng Đoàn
Đức Mẹ
Mông Triệu Anaheim xin

Chúc Mừng

Phaolô Huỳnh Quang Đức
Mary La Nancy
Phêrô Nguyễn Xuân Thanh
Michael Nguyễn William

Đã gia nhập gia đình Giáo Hội Công Giáo trong Thánh Lễ hôm nay

Nguyện xin Chúa Phục Sinh và Đức Mẹ Mông Triệu
chúc lành và ban muôn hồng ân
trên qúi Anh, Chị, Em vả gia quyến.

Chúc Mừng Chúc Mừng
Xin Cộng Đoàn dân Chúa thêm lời cầu nguyện cho
quí Anh Chị Em tân tòng luôn
vững tin vào Chúa

Comments are closed.