Chúc Mừng Anh Chị Em Đã Gia Nhập Gia Đình Giáo Hội Công Giáo

Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim xin
Chúc Mừng Quý Anh, Chị, Em

Đã gia nhập gia đình
Giáo Hội Công Giáo

Nguyện xin Chúa Phục Sinh và Đức Mẹ Mông
Triệu chúc lành và ban muôn hồng ân trên
quý Anh, Chị , Em cùng gia quyến.

Comments are closed.