Chuẩn Bị Cho Lễ Rửa Chân Thứ Ba, ngày 30 tháng 3 năm 2021

Sau thánh lể Thứ ba tuần này ngày 30 tháng 3, thân mời quí Anh Chị được tuyển chọn trong Thánh Lể rửa chân, xin ở lại nhà thờ để tập dợt.

Comments are closed.