Đoàn Thiếu Nhi Thánh Thể Bán Kẹo Gây Quỹ

Xin quý OBACE tiếp tục ủng hộ các em
TNTT bán kẹo đậu phụng (một hộp là 1.3lb).
Giá là $14 đô la.
Các em sẽ đem theo những hộp kẹo vào cuối
tuấn này và 2 tuần tới. Xin quý Ông Bà Anh
Chị Em mang theo tiền để mua kẹo ùng hộ các em TNTT.

Hits: 0

Comments are closed.