Thông Báo Đổi Giờ – Daylight Saving Time Ends on Sunday, November 1, 2020, at 2:00 A.M.

Tối nay trước khi đi ngủ, xin quý vị vặn đồng
hồ lùi lại 1 giờ, để các chương trình sinh hoạt
trong ngày mai Chúa Nhật 01-11-2020 được đúng giờ.

Comments are closed.