Phân Ưu Về Sự Ra Đi Của Cụ Ông Dominico Vũ Thảo

Cha Quản Nhiệm,
Thầy Minh Tống ,Sơ Hồng,
Ban Chấp Hành cùng toàn thể
Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim

XIN THÀNH KÍNH PHÂN ƯU

cùng tang quyến về sự ra đi của

Cụ Ông Dominico Vũ Thảo
đã ra đi về nhà Chúa tuần qua hưởng thọ 85 tuổi
Gia đình ông bà là giáo dân cộng đoàn
chúng ta
Gần đây ông bà giúp may khẩu trang
cho các em TNTT trong cộng đoàn.

Nguyện xin Chúa Thiên Chúa cùng Đức Mẹ Mông Triệu
sớm đưa Linh Hồn Cụ ông
Dominico về hưởng Nhan Thánh Chúa

Xin Cộng Đoàn dân Chúa thêm lời cầu nguyện cho
Linh Hồn Cụ Ông Dominico
trong giờ
kinh nguyện gia đình

Comments are closed.