Thư Của Cha Quản Nhiệm Joseph Trương Ngữ Về Vấn Đề Khai Giảng Lớp Giáo Lý, Phiếu Mua Thực Phẩm, Và Bán Khẩu Trang

Thưa quý Ông bà anh chị em, sau đây là thông báo.

1.   Thứ Bảy tuần tới ngày 10 tháng 10, Các em bắt đầu học Giáo Lý và Việt Ngữ, và trong Thánh Lễ sẽ có nghi thức “SAI ĐI cho các Giáo Viên Việt Ngữ, Giáo Lý, và Thiếu Nhi Thánh Thể”

2.   Xin cộng đoàn tiếp tục ủng hộ các bà mẹ Công Giáo bằng cách mua phiếu thực phẩm sau Thánh Lễ hay liên lạc với các bà hoặc cha Quản Nhiệm. Số phone cùa các bà mẹ bán phiếu thực phẩm được đăng trong bản tin cộng đoàn hằng tuần.

3.   Bắt đầu từ thứ Bảy tuần tới (ngày 10 tháng 10) trong Tháng 10. Vì là trong tháng Mân Côi, lúc 6:10 chiều, cộng đoàn chúng ta sẽ đọc 10 kinh Kính Mừng (trước khi anh Quang đọc thông bào và rao lễ).

4.   Các em TNTT vẫn còn bán “khẩu trang che mặt”, xin quý OBACE tiếp tục ủng hộ các em.

“My Son, Do You Love Me More Than Others? … Tend My People.” ( cf John 21:15)

“Con Yêu Dấu, Con Có Yêu Mến Thầy Hơn Tất Cả  Không? … Chăm Sóc đoàn dân của Thầy.” (Gioan 21:15)

Linh Mục Joseph Trương
Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu (Anaheim)
Giáo Xứ: St. Boniface
Cell phone: (714) 230 – 5493 (Xin để lại lời nhắn)

Comments are closed.