Tiền Đóng Góp Giáo Xứ Chúa Nhật, Ngày 30/08/2020

TIỀN ĐÓNG GÓP GIÁO XỨ
Chúa Nhật, ngày 30 tháng 8 năm 2020

$12,313.00 và 62 phong bì
qua hệ thống điện tử

TẠ ƠN CHÚA
Xin chân thành cám ơn
Sự đóng góp của quý vị
cho việc nhà Chúa 

Comments are closed.