Tiền Đóng Góp Giáo Xứ Chúa Nhật, Ngày 23/08/2020

TIỀN ĐÓNG GÓP GIÁO XỨ
Chúa Nhật, ngày 23 tháng 8 năm 2020

$13,246.86 và 65 phong bì
qua hệ thống điện tử

TẠ ƠN CHÚA
Xin chân thành cám ơn
Sự đóng góp của quý vị
cho việc nhà Chúa 

Comments are closed.