Tìm Nhân Tuyển Lấy Tờ Hiệp Thông

TÌM NHÂN TUYỂN

Cộng Đoàn đang cần tìm nhân tuyển giúp
Cộng Đoàn phụ trách đi lấy hiệp thông trên
trung tâm Công Giáo, sau khi các sinh hoạt
trở lại bình thường.

Xin quý Ông Bà Anh Chị
Em
liên lạc Ban Chấp Hành để biết thêm chi
tiết

Hits: 7

Comments are closed.