Chúc Mừng Quý Thỉnh Nhân Đã Gia Nhập Gia Đình Giáo Hội Công Giáo

Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim
Xin
Chúc Mừng 2 Anh

Giuse Ngô Đình Ái
Giuse Trần Đình Khương Kevin

Đã gia nhập gia đình Giáo Hội Công Giáo.
Nguyện xin Chúa Phục Sinh và Đức Mẹ Mông Triệu chúc lành và ban muôn hồng ân trên qúi Anh

Comments are closed.