Chúc Mừng Các Em Được Lãnh Nhận Bí Tích Thêm Sức

Cha Quản Nhiệm
Ban Chấp Hành cùng toàn thể
Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim
Chúc Mừng đến tất cả các em
đã được THÊM SỨC hôm nay

Anny Đỗ
Tawnie Đỗ
Richard Hoàng
Angie Mai
Amber Nguyễn
Beverly Nguyễn
Jacquelyn Nguyễn
Jonathan Nguyễn
Justin Nguyễn
Vincent Nguyễn
Grace Phùng
Kayla Praksathong
Bianca Tô
Phương Trần
Huy Trịnh
Nathan Vũ

Cầu chúc các em luôn được Chúa Thánh Thần, thêm sức mạnh cho các em trong đời sống

Comments are closed.