TIỀN ĐÓNG GÓP GIÁO XỨ
Chúa Nhật, ngày 19 tháng 7 năm 2020

$14,914.81 và 59 phong bì
qua hệ thống điện tử

TẠ ƠN CHÚA
Xin chân thành cám ơn
Sự đóng góp của quý vị
cho việc nhà Chúa 

Comments are closed.