PHÂN ƯU

Cha Quản Nhiệm, thầy Minh Tống, sơ Hồng, Ban Chấp Hành
cùng toàn thể Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim

Xin thành kính phân ưu cùng tang quyến về sự ra đi của

Cụ Ông Nguyễn Văn Yến

Cụ ông mới được Chúa gọi về trong tuần qua. Hưởng thọ 80 tuổi
Cụ Ông là thân phụ của cô Nguyễn Thị Thuận
Cô Thuận và phu quân là thầy Khuyến đã giúp chương trình Việt Ngữ
trong Cộng Đoàn rất nhiều năm trong cương vị hiệu trưởng
Đồng thời, thầy Khuyến còn giúp điều hành trang nhà của cộng đoàn.

Comments are closed.