TIỀN ĐÓNG GÓP GIÁO XỨ
Chúa Nhật, ngày 14 tháng 6 năm 2020

$11,391.73 và 64 phong bì
qua hệ thống điện tử

TẠ ƠN CHÚA
Xin chân thành cám ơn
Sự đóng góp của quý vị
cho việc nhà Chúa 

Comments are closed.