CHÚC MỪNG BỔN MẠNG
DÒNG BA ĐA MINH

Cha Quản Nhiệm & Ban Chấp Hành
Cùng
toàn thể Cộng Đoàn

XIN CHÚC MỪNG

DÒNG BA ĐA MINH

Nhân ngày mừng bổn mạng Thánh Toma Toan
Xin Cộng Đoàn dân Chúa thêm lời
cầu
nguyện cho Dòng Ba Đa Minh Cộng Đoàn,
luôn là gương sáng trong giáo hội,
hăng say
phục vụ nhà Chúa.

Nguyện xin Thiên Chúa và Đúc Mẹ Mông Triệu
chúc lành và ban muôn hồng ân xuống

trên quý vị cùng toàn gia quyến

Comments are closed.