CHÚC MỪNG

Cha Quản Nhiệm và
ban chấp hành Cộng Đoàn cùng
toàn thể Cộng Đoàn Dân Chúa
Chúc Mừng ngày Lễ Quan Thầy của

Ban Thừa Tác Viên Thánh Thể

Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Mông Triệu
chúc lành và ban muôn hồng ân xuống

trên qúi Anh Chị cùng toàn gia quyến.

Comments are closed.