TIỀN ĐÓNG GÓP GIÁO XỨ

Chúa Nhật ngày 24 tháng 5, 2020
$6,798.00 và 68 phong bì qua hệ thống điện tử

Chúa Nhật ngày 7 tháng 6, 2020
$7,343.00 và 93 phong bì qua hệ thống điện tử

Audio Visual Live Streaming Project
Đóng góp thiết kế dự án phát trực tiếp âm thanh
$15,870.00

TẠ ƠN CHÚA

XIN CHÂN THÀNH CÁM ƠN SỰ ĐÓNG GÓP
CỦA QUÍ VỊ CHO VIỆC NHÀ CHÚA

Comments are closed.