CÁC DỰ TÒNG RCIA THAM DỰ NGHI THỨC TUYỂN CHỌN TRONG NGHI THỨC ĐẦU TIÊN tại NT CHÍNH TÒA CHÚA KITÔ

CHÚC MỪNG CHÚC MỪNG các anh chị Dự Tòng tiến thêm bước cuối cùng trong nghi thức Tuyển Chọn, lần đầu tiên tổ chức tại Nhà Thờ Chính Tòa Chúa Kitô, sau khi đuợc sở hữu vào năm 2012 và thánh hiến năm 2019.

3 anh chị Dự Tòng cùng Ban Giáo Lý và bạn hữu tại NT Chính Tòa Chúa Kitô

Xin cộng đoàn Dân Chúa tiếp tục cầu nguyện cho các anh chị thêm sức mạnh trong Đức Tin để tiến vào xa mạc của Mùa Chay và cùng với cộng đoàn Dân Chúa vui mừng đón các anh chị trong Đại Lễ Thánh Tẩy Phục Sinh.

Comments are closed.