CĐ ANAHEIM THAM DỰ KHÓA THÁNH LINH 27 tại TT CÔNG GIÁO

K

Khóa Thánh Linh CTĐS của GP Orange hằng năm đuợc mở rộng cho cộng đoàn dân Chúa của 16 giáo xứ Việt Nam từ khắp nơi trong giáo phận và các nơi về đến Trung Tâm Công Giáo tại Santa Ana. Chủ đề của Khóa 27 được nêu cao trong chủ điểm từ Thánh Thư 1 Pherô 1:16 “Hãy Sống Thánh Thiện vì Ta là Đấng Thánh”. Các diễn giảng gồm LM Trần Đức Martin, Linh Hướng, LM Paul Vũ, Linh Huớng, LM Phạm Sỹ Hanh, Dòng Sitô cùng giáo dân chia sẻ trong diễn đàn.

Theo dõi Hình ảnh 3 ngày Khóa —> Xin BẤM VÀO LINK dưới đây https://www.flickr.com/pho

Hình ảnh trong 3 ngày Khóa 27 có trong đây

Khóa Thánh Linh tàn quốc tại Anaheim Convention Center, 30 Aug-01Sept với trên 40 Diễn Giảng, 70 đề tài

Một số bài diển giảng có duới đây

LM MARTIN TRẦN ĐỨC “CHÚA GIESU, DA961NG KAHI MỞ và KIỆN TOÀN LÒNG TIN”
“CHÚA THÁNH THẦN, ĐẤNG BẢO TRỢ PARAKLÉTOS” LM Anthony Phạm Sỹ Hanh, Khóa 27
“SÔNG THỰC THI 8 MỐI PHÚC THẬT” LM PAUL VŨ, Khóa 27, 2019
“GIA ĐÌNH SỐNG ƠN CHÚA THÁNH LINH” do LM Michael Khổng, Gx John Newman

Comments are closed.