THÁNH HIẾN NHÀ THỜ CHÍNH TOÀ CHÚA KITÔ, GP ORANGE

Giáo phận OC chính thức Thánh Hiến nhà thờ Chính Tòa Chúa Kitô vào ngày thứ Tư 17 vào tháng Bẩy, năm 2019, lúc 10:30 sáng. Buổi Lễ đuợc trực tiếp phát hình trên mạng tại https://dedication.rcbo.org

Kỷ Yếu cho Ngày Thánh Hiến

http://digital.occatholic.com/gallery/view.asp?seq=328112&path=190716024411&fbclid=IwAR3LytBwYENnlLXvGso76jpFIGFE-YiT7tLy0IaE8TuF5TkR4r7F-z4C7-w

Nhà thờ đuợc mua lại năm 2012 từ hội thánh Tin Lành Crystal Cathedral sau khi bị phá sản do Mục sư Tin Lành Dr. Robert Schuller thành lập từ năm 1977, và trở thành nổi tiếng khắp thế giới trong chương trình TV “Hour of Power”.

Một trong những hình ảnh trong sách kỷ yếu “Commemorative Edition July 14, 2019” chuẩn bị cho ngày thánh hiến được ghi nhận có hình ảnh các sinh hoạt của giáo phận, trong đó có cộng đoàn St. Boniface Anaheim trong nghi thức rửa tội một trong những Dự Tòng trong chương trình Giáo Lý Người Lớn, RCIA, vào Đại Lễ Chúa Kitô Phục Sinh 2019.

Comments are closed.