CĐ ANAHEIM THAM DỰ ĐẠI LỄ CÁC THÁNH TỬ ĐẠO 2018

18 November 2018:

Cộng đoàn Anaheim cùng với giáo phận Orange 15 cộng đoàn hợp nhất trong việc tổ chức và chuẩn bị cho ngày Đại Lễ Các Thánh Tử Đạo Việt Nam tại Bren Events Center, đại học UC Irvine.

Năm nay ĐGM Kevin Vann chủ tế Thánh Lễ cùng PT/ĐGM Nguyễn Thái Thành và các Linh Mục tại giáo phận Orange. 

Trong việc tổ chức ngày đại lễ các ca đoàn, đội múa, các mục vụ phân công và chia nhau góp phần trong ngày thật nhịp nhàng, không kém vất vả.  Tiền nhân các đấng Tử Đạo đuợc cung nghinh thật vẻ vang, uy nghi trong ngày thánh lễ tổ chức hằng năm.  Con cháu và hậu duệ của các Ngài tuởng nhớ và giữ vững Đức Tin từ đời này đến đời kia thật hiển linh trong truyền thống Công Giáo, phản ảnh đức tin hào hùng bất khuất của dân tộc Viêt Nam.

Xin coi thêm hình bấm vào Link đây.  Press here to view additional images

Comments are closed.