BAN ĐIỀU HÀNH MỚI NHIỆM KỲ 2018-2020

CHÚC MỪNG !   CHÚC MỪNG !

28 May 2018:  Sau khi cuộc bầu cử mới trong giáo xứ qua đại diện của ban ngành cùng có sự hiện diện của Cha Chánh Xứ, Cha Quản Nhiệm, Thầy Sáu và Soeur cùng BĐH cũ, cộng đoàn Anaheim đã chọn đuợc một Chủ Tịch, và 2 phó Nội và Ngoại Vụ –BĐH mới.

Hình ghi nhận BĐH mới gồm 3 anh chị đứng giữa. 

Trong buổi họp này, hai Trưởng Nhóm của Hội Phụ Huynh Học Sinh và Việt Ngữ cũng đuợc nhận đuợc chức vụ mới,  hình không có ghi nhận Chị Truởng Nhóm Việt Ngữ.   

Comments are closed.