CTĐS Anaheim tham dự khóa Thánh Linh 22 “Giương Cao Thánh Giá”

June 20-22, tại TTCG
 
Canh Tân Đặc Sủng Thánh Linh từ CĐ Anaheim tham dự cùng 15 cộng đoàn của GP Orange tại Trung Tâm Công Giáo.  Trên 350 người tham dự trong đó có một số nơi trên nước Mỹ, từ miền Đông và Tây , Úc Châu, và Viêt Nam trong ba ngày.  Ngọn lửa tình yêu, và lòng mến của Chúa Thánh Linh đã rực đốt người tham dự trong ba ngày tĩnh tâm, học hỏi, ca nguyện và chứng từ những ơn lành Chúa ban.

SCRC Đại Hội toàn quốc Thánh Linh sẽ gặp nhau trong 3 ngày Đại Hội vào ngày Lễ Lao Động chủ đề "You are the Light of The World" tại Anaheim Convention Center, Tháng Tám 29-31.  Có trên 12,000 tham dự và ĐGM Mai Thanh Lương sẽ diễn giảng và kết thúc trong Thánh Lễ Sai Đi của ngày Đại Hội.  Xin coi thêm chi tiết xin vào www.scrc.org hay ghi danh tham dự khóa dành cho người Việt Nam bấm vào đây.

DSC_5476 Ana

Comments are closed.