Chúc Mừng Ngày Hiền Phụ Ngày 20/6/2021

Cha Quản nhiệm
Ban Chấp Hành cùng
toàn thể Cộng Đoàn

Xin gửi tới những người
Cha kính yêu và gia đình
những lời
chúc trân trọng và yêu thương nhất

nhân ngày
HIỀN PHỤ

Nguyện xin Thiên chúa và Đức Mẹ Mông Triệu luôn gìn giữ quí vị.

Comments are closed.