Sr. Nguyễn Hồng Rosemary, LHC

Ban Chấp Hành cùng toàn thể
Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu
Giáo Xứ Saint Boniface

CHÂN THÀNH TRI ÂN
Sr. Nguyễn Hồng Rosemary, LHC

Đã tận tình phục vụ Cộng đòan chúng
con trong nhiều năm qua,
2001-2005 & 2016-2021

Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ
Mông Triệu luôn gìn giữ Sơ trên đường
phục vụ

Comments are closed.