Chào Mừng Ban Xướng Kinh

Cha Quản Nhiệm &
Ban chấp Hành Cộng Đoàn

XIN CHÀO MỪNG
QUÍ BÀ, QUÍ CÔ

Đã giúp Cộng Đoàn trong ban xướng kinh

Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Mông
Triệu chúc lành và ban muôn hồng ân xuống
trên quí bà quí cô cùng gia quyến.

Nhân ngày Hiền Mẫu xin chúc quí bà luôn
mãi hạnh phúc cùng gia đình

Comments are closed.