Đóng Góp Quỹ Mục Vụ – PSA 2021

QUĨ MỤC VỤ PSA 2021
GIÁO PHẬN ORANGE

Kính thưa Cộng Đoàn dân Chúa.
Qua lời mời gọi của Cha Giám Quản cho quỹ mục vụ 2021,
xin Cộng Đoàn rộng tay quảng đại đóng góp cho quĩ mục vụ năm nay, hầu giúp cho gíao phận và giáo xứ phát triển.

Những Đóng Góp Của Quí Vị Cho Quỹ Mục vụ đêu được miễn trừ thuế

QUÍ VỊ CÓ THỂ BỎ PHONG BÌ HỨA
CHO QUỸ MỤC VỤ VÀO RỔ XIN TIỀN

Comments are closed.