Tiền Đóng Góp Giáo Xứ Chúa Nhật, Ngày 20/12/2020

TIỀN ĐÓNG GÓP GIÁO XỨ
Chúa Nhật, ngày 20 tháng 12 năm 2020

$15,165.28 và 57 phong bì
qua hệ thống điện tử

TẠ ƠN CHÚA
Xin chân thành cám ơn
Sự đóng góp của quý vị
cho việc nhà Chúa 

Comments are closed.