Một Ân Nhân Đã Đóng Góp Cho Quỹ Sinh Hoạt Cộng Đoàn

Cha Quản Nhiệm
Ban Chấp Hành Cộng Đoàn

CÁM ƠN
một gia đình đã đóng góp cho
quĩ sinh hoạt Cộng Đoàn $100.00 tuần qua

Xin Chân Thành Cám Ơn

Comments are closed.