Tiền Đóng Góp Giáo Xứ Chúa Nhật, Ngày 29/11/2020

TIỀN ĐÓNG GÓP GIÁO XỨ
Chúa Nhật, ngày 29 tháng 11 năm 2020

$23,412.89 và 52 phong bì
qua hệ thống điện tử

TẠ ƠN CHÚA
Xin chân thành cám ơn
Sự đóng góp của quý vị
cho việc nhà Chúa 

Comments are closed.