Tiền Đóng Góp Giáo Xứ Chúa Nhật, Ngày 15/11/2020

TIỀN ĐÓNG GÓP GIÁO XỨ
Chúa Nhật, ngày 15 tháng 11 năm 2020

$21,932.00 và 58 phong bì
qua hệ thống điện tử

TẠ ƠN CHÚA
Xin chân thành cám ơn
Sự đóng góp của quý vị
cho việc nhà Chúa 

Comments are closed.