Đóng Góp Bão Lụt Miền Trung

Cha Quản Nhiệm
Ban chấp Hành Cộng Đoàn

CÁM ƠN

Cộng Đoàn dân Chúa đã đóng góp

xin tiền lần thứ 2 cho bão lụt miền trung VN
được $6,760.00

CHÂN THÀNH CÁM ƠN

TẠ ƠN CHÚA

Comments are closed.