Tiền Đóng Góp Giáo Xứ Chúa Nhật, Ngày 04/10/2020

TIỀN ĐÓNG GÓP GIÁO XỨ
Chúa Nhật, ngày 04 tháng 10 năm 2020

$25,651.91 và 51 phong bì
qua hệ thống điện tử

TẠ ƠN CHÚA
Xin chân thành cám ơn
Sự đóng góp của quý vị
cho việc nhà Chúa 

Comments are closed.