Cảm Ơn Quý Hội Và Quý Vị Đã Góp Tiền Mua Hoa Kính Đức Mẹ Trong Suốt Tháng 10

Cha Quản Nhiệm & Ban Chấp Hành cùng
Cộng Đoàn Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim.

CÁM ƠN
Hội Các Bà Mẹ Công Giáo 
những gia đình và cá
nhân trong Cộng Đoàn
đã đóng góp tiền mua hoa
kính Đức Mẹ trong suốt tháng 10
Nếu
quý vị muốn tiếp tục dâng cúng tiền để mua
hoa dâng cúng Đức Mẹ trong tháng 10 thì
có thể liên lạc với Cha Quản Nhiệm hay Cô Thùy Linh (Phó Nội Vụ)

Xin cám ơn Cô Nhung Lê đã nhận cắm hoa
cho Đức Mẹ trong các Thánh Lễ thứ bẩy

Comments are closed.