Qua Đức Tin xin cho Con Được Biết về Ngài

Năm Đức Tin để tài: "Qua Đức Tin xin cho Con Được Biết về Ngài" LM Vũ Thế Toàn giảng Thuyết. Mater Dei HS Oct 2012. Videographer: B Hải, 0:53min

Comments are closed.