Cha Quản Nhiệm
Ban Chấp Hành cùng toàn thể Cộng Đoàn

XIN CHÚC MỪNG
KỶ NIỆM 25 NĂM KHẤN DÒNG

Sơ Maria Nguyễn Hồng Rosemary, LHC

Nguyện xin Thiên Chúa và Đức Mẹ Mông Triệu
luôn luôn gìn giữ Sơ trên con đường phục vụ

Comments are closed.