Chích Ngừa Cảm Cúm

Giáo xứ Saint Boniface có chích ngừa cảm cúm
vào ngày 11 và 13 tháng
10 năm 2020
từ 8:30 sáng đế 11:30 sáng,

Xin
vui lòng lấy hẹn để được chích ngừa.
Mọi chi tiết xin liên lạc
Cô: Nguyễn Thuỳ Linh
Điện thoại: 714-623-0048

Comments are closed.