Tiền Đóng Góp Giáo Xứ Chúa Nhật, Ngày 16/08/2020

TIỀN ĐÓNG GÓP GIÁO XỨ
Chúa Nhật, ngày 16 tháng 8 năm 2020

$13,165.86 và 67 phong bì
qua hệ thống điện tử

TẠ ƠN CHÚA
Xin chân thành cám ơn
Sự đóng góp của quý vị
cho việc nhà Chúa 

Comments are closed.