TRI ÂN
Ban Chấp Hành cùng toàn thể Cộng Đoàn
Đức Mẹ Mông Triệu Anaheim
Giáo Xứ Saint Boniface

CHÂN THÀNH TRI ÂN
Linh Mục Giuse Trần Văn Kiểm

Đã tận tình phục vụ
Cộng đòan chúng
con trong năm qua
Nguyện xin Thiên
Chúa và Đức Mẹ Mông Triệu
luôn gìn
giữ Cha trong thiên chức Linh Mục

TẠ ƠN CHÚA

Comments are closed.