Tiền Đóng Góp Kế Hoạch Thiết Kế Phương Tiện Truyền Hình Trực Tiếp Chương Trình Phụng Vụ Trong Giáo Xứ May 24, 2020

Tiền Đóng Góp Giáo Xứ

Chúa Nhật, ngày 24 tháng 5 năm 2020

$7,256.86 và 68 phong bì
qua hệ thống điện tử

Audio Visual Live Streaming Project
Đóng góp thiết kế dự án phát trực tiếp âm thanh
$15,870.00

Tạ Ơn Chúa

Xin Chân Thành Cảm Ơn Sự Đóng Góp
Của Quý Vị Cho Việc Nhà Chúa

Comments are closed.